ཁ་བྱང་།ཤར་སྐྱང་ཚང་དགོན་གྱི་༧དཔོན་སློབ་མཆོག་གི་ཉེ་ཆའི་མཛད་བཟང་གནད་བསྡུས།

བསྡོམས་པས་དཔྱད་མཆན་ཡོད།དཔྱད་མཆན།

སྤེལ་མཁན། ཚེ་བརྟན་གྱིས། ip:118.117.161.*
སྤེལ་དུས། 2014-12-17 14:35:37
                                             བསྔོ་སྨོན།།
                                         (ŋo⁵¹mon³¹)
                                             回向文
                              སྒོ་གསུམ་དག་པས་དགེ་བ་གང་བགྱིས་པ།།
                        (go⁵¹ sum³¹ tak⁵⁵ pɨ⁵¹ge⁵¹ wa⁵¹ kaŋ³¹ ʥɨs⁵¹ pa⁵¹)
                                     清净三门所修善业众,
                              ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བསྔོ།།
                         (kʰam³¹sum³¹sem³¹ʨan³¹nam³¹ʨɨ⁵¹ton³¹tu⁵¹ŋo⁵¹)
                                 为利三界有情而回
                             དུས་གསུམ་བསགས་པའི་ལས་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ནས།།
                          (tus⁵¹sum³¹sak⁵⁵pɨ⁵¹las⁵¹dʐɨp⁵⁵kun³¹ɕaŋ³¹nas⁵¹)
                                   清除三世积累诸障己,
                 སྐུ་གསུམ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག།
                       (ku⁵¹sum³¹ʣok⁵⁵pɨ⁵¹saŋ³¹ʥas⁵¹ȵur³¹tʰop⁵⁵ɕok⁵⁵)
                                       愿速真得三身圆满佛。
 
སྤེལ་མཁན། མིང་མེད། ip:118.117.176.*
སྤེལ་དུས། 2014-12-14 21:37:07
རིན་པོ་ཆེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པ་ཤོག
 
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་ལ་གསལ་བརྡ། རང་གི་དངོས་མིང་གི་ལམ་ནས། ངེད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱས་ཕྱིར་ཁྲིམས་འགལ་གཤེ་བསྐུར་དང་། བསྟན་པར་འཚེ་བའི་ལུགས་དགག་བྱ་རུ་དགོངས་ཏེ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས། ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལ་གུས་བཀུར་དང་བརྩི་འཇོག་གི་ལམ་བུར་ཞུགས་ཏེ་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་མཆན་འདེབས་རོགས་གནང་བར་ཞུ་ཞུ། །
སྤེལ་མཁན།